From $9.95Syndication

Statistics

Users
Total: 33,887
Visited Last 30 days: 176
Forum Messages
Total: 21,053
Last 30 days: 7
Forum Evaluations
Total: 24,342
Last 30 days: 0
Journal Entries
Total: 5,470
Last 30 days: 10
Connections
Total: 15,288
Last 30 days: 5
Downloads
Total: 88,684

Journals

Name
Moving-Tips Delhi, AL
162 Visits | 3 Posts | 0 Pix | 0 Videos
First-Time-Home-Owne... Fountain Inn, SC
50 Visits | 3 Posts | 0 Pix | 0 Videos
jemodernllc Washington DC, WA
20 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
pestcontrolservice noida, AL
60 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
homeexchange Boynton Beach, FL
147 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
Packers-and-Movers Delhi, AL
975 Visits | 7 Posts | 1 Pix | 0 Videos
tubepminhkiet Ho Chi Minh, AL
206 Visits | 1 Posts | 4 Pix | 0 Videos
thietbivesinhthienlo... Ho Chi Minh, AL
230 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
songnam Ho Chi Minh, AL
222 Visits | 1 Posts | 2 Pix | 0 Videos
ridhwan New Delhi, AL
261 Visits | 2 Posts | 1 Pix | 0 Videos
RoofProIndy
278 Visits | 2 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Concrete-Contractors...
770 Visits | 6 Posts | 0 Pix | 0 Videos
admetalroofing Morehead City, NC
255 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
httpswwwtrukorcomblo... Hyderabad, AL
317 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Tanglewood Colorado Springs, CO
125,895 Visits | 1,018 Posts | 2,596 Pix | 47 Videos
Handyman
344 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Rick-Low
399 Visits | 5 Posts | 0 Pix | 0 Videos
pressure-washing-ren...
416 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
getpestcontrol Delhi, AL
1,003 Visits | 4 Posts | 1 Pix | 0 Videos
Tenants-Right-When-S... Maryland, MD
1,091 Visits | 9 Posts | 5 Pix | 0 Videos
See all journals...

Current Top-Rated Posters

RatingPosts

My wife and I are still in the planning stage, but the book has been helpful and so have some of the downloads in the download gallery. There is a lot to think about and I'm hoping my wife and I cover all the bases too.
Nick in Goochland, VA

Try one of our new Construction Bargain Strategies for free. Coupon code: CBS. One strategy could save you $1,000 or $10,000 or maybe $50,000 when you build or remodel.

Thien in Ho Chi Minh, AL's Journal Entries


Click here to create your own construction journal.

Posted by Thien in Ho Chi Minh, AL on 10/30/2020 4:28:04 AM

Ngày nay s?n ph?m son Jotun du?c nhi?u khách hàng ua chu?ng vì tính nang ua vi?t, b?o v? s?c kh?e ngu?i tiêu dùng lên hàng d?. H?u nhu các don v? nhà xu?ng, nhà th?u xây d?ng.....nào cung s? d?ng hãng son này.

? V?y tìm dâu ra dia chi ban son Jotun quan 2 uy tín và màu s?c d?p da d?ng, b?n v?ng, d? v? sinh nh?t?

?? Thiên L?c chúng tôi là m?t don v? chuyên phân ph?i các lo?i son Jotun ch?t lu?ng cao dành cho quý khách, du?c s? tin tu?ng c?a nhi?u khách hàng t?i qu?n 2 và các qu?n khác t?i TP.HCM.

V?i d?i ngu th? tay ngh? cao, luôn s?n sàng ph?c v? quý khách khi có nhu c?u v? son Jotun - Hãy d?n v?i chúng tôi d? du?c ph?c v? t?t nh?t.

Các lo?i son Jotun nào du?c ua chu?ng t?i Thiên L?c dia chi ban son Jotun quan 2
1. Son lót n?i th?t Jotun Essence ch?ng ki?m

Son Essence lót ch?ng ki?m là lo?i son lót acrylic bi?n tính g?c nu?c ch?ng ki?m. Son này r?t d? s? d?ng và c?i thi?n hi?u nang c?a các l?p son ph? hoàn thi?n cho b? m?t n?i và ngo?i th?t. Son Essence lót ch?ng ki?m cho d? bám dính t?t. B?o d?m gi?a b? m?t bê tông và l?p son ph? ngoài nh?m mang l?i 1 màng son b?n b? nh?t.

[?IMG]

2. Son n?i th?t Jotun Essence d? lau chùi

Son Jotun n?i th?t Essence d? lau chùi là lo?i son nu?c n?i th?t g?c nh?a acrylic. Lo?i son này có màng son m? hoàn thi?n. Son Jotun n?i th?t Essence có kh? nang chùi r?a cao và d? dàng v? sinh nh?m b?o d?m tu?ng n?i th?t nhà b?n luôn d?p. Mùi son nh? cho m?t môi tru?ng thi công tho?i mái hon. Ch?ng và ngan ch?n s? phát tri?n c?a n?m m?c.

3. Son n?i th?t Jotun Majestic d? bóng hoàn h?o


Son Majestic bóng là lo?i son cao c?p acrylic g?c nu?c. S?n ph?m này có màu s?c d?p và da d?ng. V?i m?t b? m?t hoàn thi?n bóng m?n và sang tr?ng, l?ai son này mang l?i cho tu?ng nhà b?n kh? nang d? dàng v? sinh chùi r?a và r?t b?n màu. Màu s?c d?p da d?ng, b?n v?ng d? v? sinh, lau chùi tu?ng nhà mà không s? m?t màu và m?t bóng.

showroom1.jpgz2017800318651_5b9f4346fe8308ec9d514b6fc089e07e.jpg

Là don v? di d?u trong linh v?c cung c?p son Jotun chính hãng và du?c nhi?u d?i tác tin tu?ng, Thiên L?c là m?t trong nh?ng noi mua son Jotun gi? bình ?n giá trên th? tru?ng hi?n nay.

V?i ch? d?ng trong linh v?c phân ph?i các m?u son Jotun hàng d?u trên d?a bàn qu?n 2, dây ch?c ch?n là d?a ch? dáng tin c?y d? khách hàng l?a ch?n.

?Thiên L?c chính là d?a ch? mua son Jotun t?i qu?n 2 v?i giá siêu t?t, d?m b?o hàng chính hãng, d?ch v? cham sóc, h?u mãi c?c t?t.

? V?i kinh nghi?m nhi?u nam ho?t d?ng trong linh v?c kinh doanh son Jotun, cùng d?i ngu chuyên gia, tu v?n viên luôn tâm huy?t trong t?ng s?n ph?m, chúng tôi mang d?n cho quý khách hàng m?t s?n ph?m h?u ích và ch?t lu?ng.

Công ty TNHH Tu V?n TM DV Thiên L?c

Showroom Thi?t B? V? Sinh Qu?n 2: 216 Luong Ð?nh C?a (c?nh chùa Huê Nghiêm), P. Bình An, Qu?n 2, Tp.HCM 
Showroom Thi?t B? V? Sinh: 85 Bình L?i (No Trang Long n?i dài), Phu?ng 13, Bình Th?nh, Tp.HCM
Showroom Son Nu?c: 125 Bình L?i (No Trang Long n?i dài), Phu?ng 13, Bình Th?nh, Tp.HCM
Hotline: 0903.304.081
Email: thietbivesinhthienloc84@gmail.com
Website: thietbivesinhthienloc.com

PhotosMy Construction Website


Login to Reply
Login to comment...
Copyright 1997-2021 Consensus Group Inc.