From $9.95Syndication

Statistics

Users
Total: 33,200
Visited Last 30 days: 182
Forum Messages
Total: 21,001
Last 30 days: 13
Forum Evaluations
Total: 24,160
Last 30 days: 0
Journal Entries
Total: 5,431
Last 30 days: 5
Connections
Total: 15,262
Last 30 days: 7
Downloads
Total: 87,670

Journals

Name
Packers-and-Movers Delhi, AL
552 Visits | 4 Posts | 1 Pix | 0 Videos
Handyman
15 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Rick-Low
82 Visits | 5 Posts | 0 Pix | 0 Videos
pressure-washing-ren...
91 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
getpestcontrol Delhi, AL
190 Visits | 4 Posts | 1 Pix | 0 Videos
Tenants-Right-When-S... Maryland, MD
758 Visits | 9 Posts | 5 Pix | 0 Videos
Dream-Home Biloxi, MS
96 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Tanglewood Colorado Springs, CO
121,404 Visits | 1,011 Posts | 2,590 Pix | 47 Videos
Linksys-Extender-Set...
87 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
TheHoskensProject Dome-ville, FL
68,508 Visits | 177 Posts | 525 Pix | 4 Videos
1860s-Texas-rehabnew... Boerne, TX
50,634 Visits | 45 Posts | 194 Pix | 0 Videos
Forex-Trading-For-Be...
376 Visits | 3 Posts | 0 Pix | 0 Videos
NorthShoreBathrooms
166 Visits | 1 Posts | 2 Pix | 0 Videos
furnacerepairon St Catharines, AL
163 Visits | 1 Posts | 9 Pix | 0 Videos
furnacemkm Markham, AL
160 Visits | 1 Posts | 7 Pix | 0 Videos
noithattrieugia tphcm, AL
185 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
httpownerbuilderbook...
258 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Best-Access-Doors Jackson, AL
300 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
bird Springfield, MO
301 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Drywall-Repair-Lehi
382 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
See all journals...

Current Top-Rated Posters

RatingPosts
Lance in Buena Vista, CO0.002

Thank you for the Forum Winner prize! This must be my lucky year I have won once already.
Shawn H., Lake Elsinore, CA

Try one of our new Construction Bargain Strategies for free. Coupon code: CBS. One strategy could save you $1,000 or $10,000 or maybe $50,000 when you build or remodel.

ky in tphcm, AL's Journal Entries


Click here to create your own construction journal.

Posted by ky in tphcm, AL on 4/26/2020 3:23:37 PM

Không gian s?ng tràn ng?p hoi ?m gia dình là di?u mà nhi?u ngu?i mong mu?n. M?i can nhà không ch? là noi che mua n?ng mà còn là noi xây d?ng t? ?m v?i nhi?u ký ?c d?p trong d?i. Cham chút cho n?i th?t chính là gi?i pháp d? d?t du?c không gian s?ng lý tu?ng. N?i Th?t Tri?u Gia s? giúp b?n thi?t k? n?i th?t cho t? ?m hoàn h?o, hi?n d?i, ti?n nghi mà ?m áp.

Thi?t k? n?i th?t là gì?

Thi?t k? n?i th?t (Interior Design) là m?t t? h?p các d? án liên quan d?n vi?c t?o nên m?t không gian s?ng hoàn h?o. Ðó là noi có s? cân d?i hài hòa gi?a di?u ki?n không gian c?a can nhà và di?u ki?n tài chính.

Các nhà thi?t k? có ki?n th?c k? thu?t, s? sáng t?o và k? nang kinh doanh. H? s? mang d?n gi?i pháp thi?t k? an toàn, phù h?p ph?m vi ho?t d?ng c?a ngu?i s? d?ng. Ð?c bi?t, không gian s?ng còn d?y d? các y?u t? ti?n ích, công nang, khoa h?c, công ngh? và th?m m?.

Nhà thi?t k? c?n hi?u rõ k? thu?t v? kích thu?c, màu s?c, ánh sáng, âm thanh, v? trí d? b? trí, ph?i h?p hài hòa. Khi dó, không gian s?ng s? an toàn, h? tr? s?c kh?e, nâng cao ch?t lu?ng cu?c s?ng.

Hi?u m?t cách don gi?n, thi?t k? n?i th?t là vi?c tìm gi?i pháp d? không gian s?ng du?c s? d?ng hi?u qu?. Thông thu?ng, công vi?c này du?c phân thành 5 d?ng thi?t k? chính. Ðó là thi?t k? n?i th?t nhà ?, van phòng, c?a hàng bán l?, cham sóc s?c kh?e và khách s?n.

N?u phân lo?i theo cách t?ng quát hon, công vi?c này g?m hai công vi?c chính. Ðó là thi?t k? và b? trí không gian n?i th?t là s?p x?p d? d?c trong nhà m?t cách h?p lý, khoa h?c.

Thi?t k? n?i th?t là vi?c tìm gi?i pháp d? không gian s?ng du?c s? d?ng hi?u qu?

Các ph?n n?i th?t trong 1 can nhà

Khi thi?t k? ph?n n?i th?t trong 1 can nhà, các nhà thi?t k? c?n ph?i b? trí không gian bên trong m?t cách hài hòa. Không gian t?o nên s? cân d?i gi?a y?u t? th?m m? và tính công nang. Do dó, vi?c nam du?c các ph?n n?i th?t c?n thi?t là vi?c vô cùng quan tr?ng.

Các ph?n n?i th?t c? d?nh trong 1 can nhà là nh?ng chi ti?t ph?i có trong công trình và không th? thay d?i trong thi?t k?. Ðó là tu?ng sàn, tr?n nhà, c?a s?, c?a chính, c?u thang… 

Nh?ng thành ph?n c? d?nh s? quy?t d?nh phong cách thi?t k? c?a toàn b? công trình nhu c? di?n hay hi?n d?i... Ki?n trúc su s? tính toán v?t li?u, màu s?c và ch?n d? dùng n?i th?t có gam màu phù h?p.

M?t thành ph?n khác cung quan tr?ng không kém là các thi?t b? ph?c v? công nang c?a không gian và t?o phong cách ki?n trúc. Ðó là nh?ng v?t d?ng nhu giu?ng, t?, bàn gh?, dèn chi?u sáng, k? sách, màn c?a, khan tr?i bàn…

Ngoài ra, nh?ng chi ti?t trang trí tang tính th?m m? cho không gian n?i th?t cung vô cùng c?n thi?t. T? ?m c?a b?n s? d?p, ?m áp hon v?i nh?ng v?t d?ng nhu tranh ?nh, l? hoa, tu?ng, cây c?nh...

Ánh sáng là y?u t? r?t quan tr?ng v?i không gian n?i th?t. Thi?t k? h? th?ng c?a hu?ng sáng, dón gió, h?p phong th?y là cách d? nh?n ngu?n sáng t? nhiên. V?i ánh sáng nhân t?o, các ki?n trúc su s? b? trí h? th?ng dèn n?i th?t da d?ng ki?u dáng m?t cách khoa h?c cho t?ng phòng.

Khi thi?t k? ph?n n?i th?t trong 1 can nhà, các nhà thi?t k? c?n ph?i b? trí không gian bên trong m?t cách hài hòa

Uu di?m c?a N?i Th?t Tri?u Gia

N?i th?t Tri?u Gia chuyên trang trí, thi?t k? ph?n n?i th?t cho m?i không gian ? da d?ng các công trình khác nhau. Ðó là co s? kinh doanh, nhà ? dân d?ng, khách s?n, b?nh vi?n, công ty, nhà xu?ng, công trình công c?ng.

S?n ph?m n?i th?t c?a chúng tôi vô cùng phong phú v?i hai lo?i chính là n?i th?t van phòng và gia dình. Chúng tôi s? tu v?n và thi?t k? cho da d?ng các phong cách th?m m? mà khách hàng yêu c?u t? hi?n d?i, c? di?n, tân c? di?n d?n t?i gi?n. N?i th?t Tri?u Gia còn thi?t k?, s?n xu?t và gia công d? g? n?i th?t theo ý tu?ng c?a khách hàng.

Chúng tôi có d?i ngu thi?t k? tài nang, nhi?u kinh nghi?m s? d?ng hành trong m?i quy trình thi?t k? n?i th?t cho ngôi nhà c?a b?n. N?i th?t Tri?u Gia có quy?n h?p tác d?c quy?n v?i các thuong hi?u cao c?p. M?ng lu?i các nhà cung c?p c?a chúng tôi r?ng kh?p th? tru?ng n?i th?t, ánh sáng và ph? ki?n.

S?n ph?m n?i th?t mà chúng tôi cung c?p h?u h?t là d?c quy?n, mang phong cách c?a tuong lai v?i da d?ng phân phúc giá. Ð?c bi?t ch? d? b?o hành s?n ph?m và d?ch v? h?u mãi c?a n?i th?t Tri?u Gia vô cùng d?m b?o.

T?t c? các s?n ph?m du?c b?o hành 1 nam, h? tr? s?a ch?a l?i k? thu?t mi?n phí, s?n sàng tu v?n 24/7. N?i th?t Tri?u Gia còn áp d?ng chi?t kh?u cao, m?c giá uu dãi cho quý khách d?t hàng l?n 2.

N?i th?t Tri?u Gia chuyên trang trí, thi?t k? ph?n n?i th?t cho m?i không gian ? da d?ng các công trình khác nhau

L?i k?t

Thi?t k? n?i th?t là m?t nhóm nh?ng công vi?c quan tr?ng liên quan d?n không gian bên trong công trình. T? ?m c?a b?n s? hài hòa v? th?m m? và công nang khi du?c ph?i h?p hài hòa ki?n trúc n?i th?t. N?i Th?t Tri?u Gia t? hào là don v? quý khách hàng có th? trao tr?n ni?m tin. Chúng tôi cung c?p d?ch v? thi?t k?, tu v?n, thi công, s?n xu?t ch?t lu?ng, hi?u qu? d? b?n cho không gian s?ng viên mãn nh?t. Quý khách hàng dang c?n m?t d?i ngu nhà thi?t k? uy tín v?i giá thành phù h?p d?ng ng?n ng?i, hãy liên h? v?i N?i Th?t Tri?u Gia ngay nhé.

My Construction Website


Login to Reply
Login to comment...
Copyright 1997-2020 Consensus Group Inc.