From $9.95Syndication

Statistics

Users
Total: 34,343
Visited Last 30 days: 166
Forum Messages
Total: 21,091
Last 30 days: 13
Forum Evaluations
Total: 24,342
Last 30 days: 0
Journal Entries
Total: 5,494
Last 30 days: 17
Connections
Total: 15,306
Last 30 days: 4
Downloads
Total: 89,232

Journals

Name
assignment-help
0 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
Concrete-Contractors...
3 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
techwonders
9 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
rapidsetbuildings Colorado Springs, CO
54 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
House-Painters-Pembr...
58 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
replace-vinyl-siding...
38 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
First-Time-Home-Owne... Fountain Inn, SC
306 Visits | 4 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Kitchen-Remodel-Durh...
52 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Joshua-Lyons-Marketi... Pensacola, FL
51 Visits | 5 Posts | 0 Pix | 0 Videos
uniquefumigation Karachi, AL
103 Visits | 1 Posts | 0 Pix | 0 Videos
ez1
140 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
sacramento-seo-exper...
133 Visits | 2 Posts | 0 Pix | 0 Videos
Tenants-Right-When-S... Maryland, MD
1,294 Visits | 10 Posts | 6 Pix | 0 Videos
Moving-Tips Delhi, AL
414 Visits | 3 Posts | 0 Pix | 0 Videos
jemodernllc Washington DC, WA
252 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
pestcontrolservice noida, AL
286 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
homeexchange Boynton Beach, FL
380 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
Packers-and-Movers Delhi, AL
1,203 Visits | 7 Posts | 1 Pix | 0 Videos
tubepminhkiet Ho Chi Minh, AL
399 Visits | 1 Posts | 4 Pix | 0 Videos
thietbivesinhthienlo... Ho Chi Minh, AL
434 Visits | 1 Posts | 1 Pix | 0 Videos
See all journals...

Current Top-Rated Posters

RatingPosts

Thanks to Mark and Elaine, I am getting a bigger house on a bigger piece of land in a much better area, instead of buying a smaller house on a smaller piece of land by a known builder here. I pulled back a $5,000 check I paid this builder after reading their book and bought a piece of land instead.
Shankar in Mountain View, CA

Try one of our new Construction Bargain Strategies for free. Coupon code: CBS. One strategy could save you $1,000 or $10,000 or maybe $50,000 when you build or remodel.

ky in tphcm, AL's Journal Entries


Click here to create your own construction journal.

Posted by ky in tphcm, AL on 4/26/2020 3:23:37 PM

Không gian s?ng tràn ng?p hoi ?m gia dình là di?u mà nhi?u ngu?i mong mu?n. M?i can nhà không ch? là noi che mua n?ng mà còn là noi xây d?ng t? ?m v?i nhi?u ký ?c d?p trong d?i. Cham chút cho n?i th?t chính là gi?i pháp d? d?t du?c không gian s?ng lý tu?ng. N?i Th?t Tri?u Gia s? giúp b?n thi?t k? n?i th?t cho t? ?m hoàn h?o, hi?n d?i, ti?n nghi mà ?m áp.

Thi?t k? n?i th?t là gì?

Thi?t k? n?i th?t (Interior Design) là m?t t? h?p các d? án liên quan d?n vi?c t?o nên m?t không gian s?ng hoàn h?o. Ðó là noi có s? cân d?i hài hòa gi?a di?u ki?n không gian c?a can nhà và di?u ki?n tài chính.

Các nhà thi?t k? có ki?n th?c k? thu?t, s? sáng t?o và k? nang kinh doanh. H? s? mang d?n gi?i pháp thi?t k? an toàn, phù h?p ph?m vi ho?t d?ng c?a ngu?i s? d?ng. Ð?c bi?t, không gian s?ng còn d?y d? các y?u t? ti?n ích, công nang, khoa h?c, công ngh? và th?m m?.

Nhà thi?t k? c?n hi?u rõ k? thu?t v? kích thu?c, màu s?c, ánh sáng, âm thanh, v? trí d? b? trí, ph?i h?p hài hòa. Khi dó, không gian s?ng s? an toàn, h? tr? s?c kh?e, nâng cao ch?t lu?ng cu?c s?ng.

Hi?u m?t cách don gi?n, thi?t k? n?i th?t là vi?c tìm gi?i pháp d? không gian s?ng du?c s? d?ng hi?u qu?. Thông thu?ng, công vi?c này du?c phân thành 5 d?ng thi?t k? chính. Ðó là thi?t k? n?i th?t nhà ?, van phòng, c?a hàng bán l?, cham sóc s?c kh?e và khách s?n.

N?u phân lo?i theo cách t?ng quát hon, công vi?c này g?m hai công vi?c chính. Ðó là thi?t k? và b? trí không gian n?i th?t là s?p x?p d? d?c trong nhà m?t cách h?p lý, khoa h?c.

Thi?t k? n?i th?t là vi?c tìm gi?i pháp d? không gian s?ng du?c s? d?ng hi?u qu?

Các ph?n n?i th?t trong 1 can nhà

Khi thi?t k? ph?n n?i th?t trong 1 can nhà, các nhà thi?t k? c?n ph?i b? trí không gian bên trong m?t cách hài hòa. Không gian t?o nên s? cân d?i gi?a y?u t? th?m m? và tính công nang. Do dó, vi?c nam du?c các ph?n n?i th?t c?n thi?t là vi?c vô cùng quan tr?ng.

Các ph?n n?i th?t c? d?nh trong 1 can nhà là nh?ng chi ti?t ph?i có trong công trình và không th? thay d?i trong thi?t k?. Ðó là tu?ng sàn, tr?n nhà, c?a s?, c?a chính, c?u thang… 

Nh?ng thành ph?n c? d?nh s? quy?t d?nh phong cách thi?t k? c?a toàn b? công trình nhu c? di?n hay hi?n d?i... Ki?n trúc su s? tính toán v?t li?u, màu s?c và ch?n d? dùng n?i th?t có gam màu phù h?p.

M?t thành ph?n khác cung quan tr?ng không kém là các thi?t b? ph?c v? công nang c?a không gian và t?o phong cách ki?n trúc. Ðó là nh?ng v?t d?ng nhu giu?ng, t?, bàn gh?, dèn chi?u sáng, k? sách, màn c?a, khan tr?i bàn…

Ngoài ra, nh?ng chi ti?t trang trí tang tính th?m m? cho không gian n?i th?t cung vô cùng c?n thi?t. T? ?m c?a b?n s? d?p, ?m áp hon v?i nh?ng v?t d?ng nhu tranh ?nh, l? hoa, tu?ng, cây c?nh...

Ánh sáng là y?u t? r?t quan tr?ng v?i không gian n?i th?t. Thi?t k? h? th?ng c?a hu?ng sáng, dón gió, h?p phong th?y là cách d? nh?n ngu?n sáng t? nhiên. V?i ánh sáng nhân t?o, các ki?n trúc su s? b? trí h? th?ng dèn n?i th?t da d?ng ki?u dáng m?t cách khoa h?c cho t?ng phòng.

Khi thi?t k? ph?n n?i th?t trong 1 can nhà, các nhà thi?t k? c?n ph?i b? trí không gian bên trong m?t cách hài hòa

Uu di?m c?a N?i Th?t Tri?u Gia

N?i th?t Tri?u Gia chuyên trang trí, thi?t k? ph?n n?i th?t cho m?i không gian ? da d?ng các công trình khác nhau. Ðó là co s? kinh doanh, nhà ? dân d?ng, khách s?n, b?nh vi?n, công ty, nhà xu?ng, công trình công c?ng.

S?n ph?m n?i th?t c?a chúng tôi vô cùng phong phú v?i hai lo?i chính là n?i th?t van phòng và gia dình. Chúng tôi s? tu v?n và thi?t k? cho da d?ng các phong cách th?m m? mà khách hàng yêu c?u t? hi?n d?i, c? di?n, tân c? di?n d?n t?i gi?n. N?i th?t Tri?u Gia còn thi?t k?, s?n xu?t và gia công d? g? n?i th?t theo ý tu?ng c?a khách hàng.

Chúng tôi có d?i ngu thi?t k? tài nang, nhi?u kinh nghi?m s? d?ng hành trong m?i quy trình thi?t k? n?i th?t cho ngôi nhà c?a b?n. N?i th?t Tri?u Gia có quy?n h?p tác d?c quy?n v?i các thuong hi?u cao c?p. M?ng lu?i các nhà cung c?p c?a chúng tôi r?ng kh?p th? tru?ng n?i th?t, ánh sáng và ph? ki?n.

S?n ph?m n?i th?t mà chúng tôi cung c?p h?u h?t là d?c quy?n, mang phong cách c?a tuong lai v?i da d?ng phân phúc giá. Ð?c bi?t ch? d? b?o hành s?n ph?m và d?ch v? h?u mãi c?a n?i th?t Tri?u Gia vô cùng d?m b?o.

T?t c? các s?n ph?m du?c b?o hành 1 nam, h? tr? s?a ch?a l?i k? thu?t mi?n phí, s?n sàng tu v?n 24/7. N?i th?t Tri?u Gia còn áp d?ng chi?t kh?u cao, m?c giá uu dãi cho quý khách d?t hàng l?n 2.

N?i th?t Tri?u Gia chuyên trang trí, thi?t k? ph?n n?i th?t cho m?i không gian ? da d?ng các công trình khác nhau

L?i k?t

Thi?t k? n?i th?t là m?t nhóm nh?ng công vi?c quan tr?ng liên quan d?n không gian bên trong công trình. T? ?m c?a b?n s? hài hòa v? th?m m? và công nang khi du?c ph?i h?p hài hòa ki?n trúc n?i th?t. N?i Th?t Tri?u Gia t? hào là don v? quý khách hàng có th? trao tr?n ni?m tin. Chúng tôi cung c?p d?ch v? thi?t k?, tu v?n, thi công, s?n xu?t ch?t lu?ng, hi?u qu? d? b?n cho không gian s?ng viên mãn nh?t. Quý khách hàng dang c?n m?t d?i ngu nhà thi?t k? uy tín v?i giá thành phù h?p d?ng ng?n ng?i, hãy liên h? v?i N?i Th?t Tri?u Gia ngay nhé.

My Construction Website


Login to Reply
Login to comment...
Copyright 1997-2021 Consensus Group Inc.